pl en

FAQ

FAQ

FAQ

1. Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?
Rozmowa kwalifikacyjna ma formę rozmowy (dyskusji) z kandydatem, której przedmiot ograniczony jest do tematyki zainteresowań kandydata. W żadnym razie rozmowa nie ma charakteru egzaminu.

2. Czemu służy rozmowa kwalifikacyjna? Czy ma na celu sprawdzenie wiedzy z dziedziny ekonomii / zarządzania?
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest omówienie zainteresowań naukowych kandydata, tematyki jego projektu badawczego. Służy ona poznaniu kandydata, jego ewentualnego dorobku, zorientowaniu się w jego dojrzałości naukowej oraz stopniu znajomości podejmowanej problematyki i szerszej tematyki, w której osadzony jest projekt.

3. Czy ukończenie studium doktorskiego gwarantuje uzyskanie stopnia doktora?
Ukończenie studium doktorskiego nie gwarantuje uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych. Umożliwia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie  studium doktorskiego oraz ustawie, otwarcie przewodu doktorskiego.
 
4. Czy mogę uzyskać stopień doktora przed upływem 3 lat?
Tak, w szczególnych przypadkach, po akceptacji przez Radę Naukową studium doktorskiego, doktorant może studiować według indywidualnej organizacji studiów.

5. Jaka jest procedura wszczęcia przewodu doktorskiego?
Warunkami wszczęcia przewodu doktorskiego są:
• prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej na zebraniu jednostki naukowo-dydaktycznej, w której doktorant przygotowuje rozprawę.
• uzyskanie opinii Wydziałowej Komisji Nauki, która rozpoznaje wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego, która w szczególności dokonuje sprawdzenia czy: 
◦ proponowana tematyka pracy mieści się w ramach uprawnień posiadanych przez Wydział,
◦ koncepcja rozprawy  reprezentuje odpowiednio wysoki poziom naukowy,
◦ kandydat posiada wydaną lub przyjętą do druku publikację naukową w formie książki lub co najmniej jedną publikację naukową w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

6. Czy muszę posiadać dorobek naukowy?
Tak, trzeba posiadać dorobek naukowy w chwili wszczęcia przewodu doktorskiego. Kandydat musi posiadać wydaną lub przyjętą do druku publikację naukową w formie książki lub co najmniej jedną publikację naukową w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym.

7. Czy na etapie rekrutacji muszę mieć koncepcję pracy doktorskiej?
Nie, na etapie rekrutacji kandydat powinien mieć jedynie sprecyzowaną tematykę zainteresowań badawczych. Koncepcja pracy doktorskiej zostanie sformułowana pod koniec I semestru studium doktorskiego po konsultacjach z opiekunem naukowym.

8. Czy mogę zmienić koncepcję pracy doktorskiej w trakcie trwania studiów?
Zmiana koncepcji pracy doktorskiej jest możliwa w trakcie trwania studium doktorskiego, ale może ona skutkować przedłużeniem czasu niezbędnego do otwarcia przewodu doktorskiego.

mba

MBA

Bud. C, pok. C005
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 00 14
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

Bud. C, pok. C005 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

mba@byd.pl

Śledz nas